Senior w rodzinie

Z okazji Dnia Seniora w Senacie RP odbyła się konferencja „Senior w rodzinie”, zorganizowana przez marszałka Stanisława Karczewskiego. Wśród zaproszonych seniorów znaleźli się przedstawiciele Bydgoszczy: Bożena i Miłosz Sałacińscy oraz Ewa Zbelica.

Konferencję prowadził senator Antoni Szymański, zastępca przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Otwierając senackie spotkanie, marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że polskie i europejskie społeczeństwa się starzeją. Należy więc dostrzegać ten problem i dbać o seniorów. „To ważne, byśmy odnajdywali dla seniorów dobre miejsce w społeczeństwie” – przekonywał.

O polityce społecznej rządu wobec seniorów mówiła wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Bojanowska. Jak przypomniała, Rada Ministrów przyjęła dokument dotyczący polityki społecznej wobec osób starszych do 2030 r., opartej na 3 filarach: bezpieczeństwo, uczestnictwo, solidarność. Podkreśliła, że jest to pierwszy rządowy dokument kompleksowo ujmujący problemy osób starszych. Dokument uwzględnia szczegółowe rozwiązania we wszystkich najważniejszych sferach życia osób starszych. Po raz pierwszy uwzględniono potrzeby niesamodzielnych osób starszych, co ma umożliwić wprowadzenie rozwiązań zmniejszających skalę ich zależności od innych, a także ułatwić dostęp do usług wzmacniających samodzielność. Jak mówiła wiceminister Elżbieta Bojanowska, w Polsce starość ma twarz kobiety, najczęściej samotnej. Panie żyją znacznie dłużej niż mężczyźni, średnio dożywają 81,8 lat, a mężczyźni tylko 74 lat.
Średni wiek życia się wydłuża, polskie społeczeństwo starzeje się, a w najbliższych dekadach ten proces znacznie przyspieszy. Obecnie osoby powyżej 60. roku życia stanowią 24% Polaków, a w 2050 r. będzie ich ponad 40%.

O działaniach na rzecz seniorów podejmowanych przez Caritas Polska mówił zastępca dyrektora tej instytucji ks. Marek Dec. W swoim wystąpieniu poświęconym wolontariatowi szczególną uwagę zwrócił na płynące z niego obopólne pożytki, a także na potrzebę tworzenia przestrzeni do spotkania i rozmowy, budowania współpracy międzypokoleniowej, społecznego aktywizowania seniorów.

Koordynatorka Zespołu Edukacja Dorosłych Erasmus+ Alina Respondek przedstawiła ofertę edukacyjną tego programu adresowaną do organizacji senioralnych. W jej opinii edukacja osób starszych jest niezwykle ważnym zadaniem, umożliwia im bowiem ich społeczną aktywność, w zdecydowany sposób podnosi kluczowe kompetencje naukowo-techniczne, osobiste czy obywatelskie.

Dla mnie najbardziej przekonywujące wystąpienie zatytułowane „Senior w rodzinie, rodzina z seniorem – ciężar czy wartość?”, wygłosiła dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie. Jak mówiła, problematyka senioralna jest niezwykle zróżnicowana, dotyczy bowiem seniorów 60-latnich, jak i niepełnosprawnych seniorów po osiemdziesiątce. Zdaniem Elżbiety Ostrowskiej, senior może wnieść do życia rodzinnego wiele wartości.

-Niestety, bywa, że osoby starsze spotykają się w swoich rodzinach z różnego rodzaju formami przemocy – fizycznej, ekonomicznej, szantażu emocjonalnego czy zachowań naruszających ich poczucie godności. Zdaniem Elżbiety Ostrowskiej niezbędna jest edukacja do starości, polegająca na przygotowaniu młodych ludzi do tego etapu życia – mówi wzruszona Bożena Sałacińska.

W opinii Krystyny Lewkowicz, prezes Fundacji „Ogólnopolskiego Porozumienia UTW”, w Polsce różnie bywa z etosem seniora. Niestety, często spychany jest na margines życia rodzinnego.

Podczas konferencji marszałek Stanisław Karczewski otrzymał Ogólnopolską Kartę Seniora. Uprawnia ona do zniżek i promocji w blisko 1500 miejscach w Polsce. Ogólnopolska Karta Seniora jest przedsięwzięciem realizowanym przez krakowskie Stowarzyszenie Manko, którego prezesem jest Łukasz Salwarowski.

Tags

Napisz komentarz